Kabbasin as Salaminah in world map

Kabbasin as Salaminah in world map. The following map shows the location of Kabbasin as Salaminah in the world. Latitude and longitude of Kabbasin as Salaminah: 35°16'44.3"N, 37°20'12.2"E

Please select map: Kabbasin as Salaminah in world mapMap of Kabbasin as Salaminah
Kabbasin as Salaminah in world map
Kabbasin as Salaminah, Syria in world map